ચાલુ વિમાનમાં પહેલીવાર થઇ પાયલોટની અદલા બદલી, પરંતુ એ દરમિયાન જ થયું એવું કે…વીડિયો જોઈને તમારા પણ હોશ ઉડી જશે

Videos of many events go viral on social media on a daily basis, with many videos featuring events that would be annoying to anyone watching. But the video that has just surfaced has blown the minds of millions of people, as a heartbeat can be seen inside this video.

The two pilots tried to perform a unique stunt in the incident that occurred. They both deal with their confidence as they choose to embark on their play activities. But his attempt failed. One of the planes crashed and crashed to the ground.

Two Skydivers cousins, Luke Aikins and Andy Carrington, tried to stunt. The two reached the sky from different planes. After reaching a certain altitude, they were to swap the two planes. In the meantime both planes were empty. It was then planned that both would land safely.

But not everything went according to plan. The plane was to fly to Fagtin. It got out of hand. It started to go down quickly. Due to which Carrington could not climb into it. However, Aikins managed to complete his stunt. But Farrington had to use a parachute to land. Let me tell you that this stunt was tried out of Cess’s 182 plane.

After the plane’s successful landing, Carrington said – all calculations were correct. Everything went according to plan. But did not succeed. But finally we are both here. We are both fine and everyone is safe. In my opinion this was the most important part. However, it seems that even after this, both planes can try this stunt of swap again. According to USA Today, Akins has said that we will go back and work on it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.