રાત્રિના સમયે મનુષ્યોના ચહેરા પર સંબંધ બનાવે છે આ જીવ… હેરાન કરનાર દાવો : ત્વચા ખાય છે અને જિંદગી કાઢી નાખે છે

આપણી ત્વચા પર, ખાસ કરીને ચહેરા પર Demodex Folliculorum નામક અતિ સૂક્ષ્મ જીવાત હોય છે જેને…